face
  •   
  •  
Allah Mwenye kuruzuku
   
shiriki nasi